Znalecké úkony

Odvetvie č. 030100 - Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv  a  údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Odvetvie č. 030301 - Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných   komunikácií.  Analýza  nehodového deja  je  spracovaná  pomocou  autorizovaného  výpočtovo – simulačného programu PC -  Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

  

Odvetvie č. 030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení  všeobecnej hodnoty vozidiel:

     -       kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti

           -       nepeňažný vklad do spoločnosti

           -       dedičské konanie, rozvodové konanie

           -       ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti

           -       ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka

           -       ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla

© 2009 - 2010 Autoznalec.sk    Created by LOCAL MEDIA