Údaje znalca

Ako znalec Ing. Dušan Knoško som zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 911606.

Odbor:

030000 - Cestná doprava

Odvetvie:

030100 - Technický stav cestných vozidiel
030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

Vzdelanie:

 • Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava
 • Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva, špecializované štúdium - Súdne inžinierstvo

Odborná prax:

15 rokov praxe v autorizovaných servisoch značiek FORD, ŠKODA, VOLKSWAGEN na pozíciách náhradné diely, prijímací technik pre mechanické, klampiarske a lakýrnicke opravy. Posledných 5 rokov ako vedúci servisu. Praktické skúsenosti pri výkone znaleckej činnosti, ktorú vykonávam od roku 2004.

Členstvo v združeniach:

Som členom Asociácie znalcov cestnej dopravy SR.

Znalecké úkony

Odvetvie č. 030100 Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najčastejšie prípady vypracovania znaleckého posudku:

 • kúpa ojazdeného vozidla
 • reklamácia technického stavu vozidla
 • reklamácia vykonanej opravy vozidla
 • posúdenie, či vozidlo nebolo havarované
 • posúdenie rozsahu poškodenia vozidla

Odvetvie č. 030402 Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady vypracovania znaleckého posudku:

 • odpredaj vozidiel z majetku firmy, spoločnosti
 • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • dedičské konanie, rozvodové konanie
 • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
 • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla
 • výpočet skutočne spôsobenej výšky škody na vozidle
 • výpočet nákladov na opravu
 • výpočet znehodnotenia prípadne zhodnotenia vozidla

Ďalšie služby

Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti kúpy, predaja, techniky jazdy, údržby a opráv cestných vozidiel.

Kúpa vozidla

 • poradím Vám pri výbere Vášho vysnívaného vozidla či už nového alebo ojazdeného podľa Vašich predstáv
 • preverím jeho minulosť podľa dostupných informácii a požiadaviek
 • na požiadanie absolvujem s Vami obhliadku vybraného vozidla so skúšobnou jazdou a vyhodnotím technický stav vozidla, vplyv opotrebenia a profesionálnym prístrojom na meranie hrúbky laku zistím, či vozidlo nie je po havárii, aby ste nekupovali mačku vo vreci

Predaj vozidla

 • poradím Vám ako vozidlo odpredať
 • vloženie a spravovanie Vášho inzerátu na webovom portáli
 • stanovím najvýhodnejšiu ponukovú cenu podľa technického stavu vozidla pre odpredaj

Technické a kondičné jazdy

 • poradím Vám ako správne používať vozidlo, aby ste predišli vzniku zvýšeného opotrebenia
 • poradím Vám ako správne jazdiť, aby ste dokázali čo najviac jednak šetriť vozidlo ale zároveň znížiť náklady na prevádzku vozidla
 • absolvujem s Vami kondičné jazdy zamerané na defenzívnu jazdu
 • absolvujem s Vami kondičné jazdy ak ste dlhší čas nejazdili alebo si netrúfate a potrebujete si zlepšiť Vašu kondíciu pri riadení vozidla
 • vysvetlím Vám ako správne používať výbavu Vášho vozidla vrátane bezpečnostných systémov ako ABS, ESP...
 • všetky jazdy samozrejme s Vami na Vašom vozidle, ktoré poznáte, prípadne potrebujete ho dostať do ruky

Údržba a opravy vozidiel

 • máte poruchu na vozidle a neviete si dať rady
 • pokazilo sa Vám ojazdené vozidlo po zakúpení
 • pokazilo sa Vám vozidlo po oprave
 • poraďte sa ešte pred servisným zásahom a predídete tak zbytočným komplikáciám

Legislatíva

Zákon a vyhlášky, ktorými sa riadi výkon znaleckej činnosti.

Zákon č. 382/2004 Z. z.

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne znenie.

Vyhláška 228/2018 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne znenie.

Vyhláška 491/2004 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Aktuálne znenie.

Vyhláška 492/2004 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Aktuálne znenie.